Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Historia

Tre kommunalt anställda dagbarnvårdare Ann Nordbrandt, Britt-Marie Eklöf och
Annika Cortobius, alla utbildade barnskötare hade en önska att få arbeta tillsammans.
Dagbarnvårdaryrket är ett isolerat yrke utan arbetskamrater och med många barn i olika åldrar.
Tankarna om en gemensam lokal startade sommaren -92 men det var svårt att hitta billiga lokaler.
1993 gjordes idén och planerna om. Från gemensam lokal till, att starta upp ett daghem istället.
Då krävdes det en pedagogisk ansvarig vilket blev Irené Klitze Mellberg som är förskollärare.

Februari – 94
Fattades beslutet av Barn och skolnämnden att personalkooperativet,
Smörblomman Ekonomisk Förening fick starta.
1990 talet hette det daghem, nu år 2000 heter det förskola, Smörblommans Förskola.

1 mars – 94
Började nitton barn som dagbarnvårdarna hade med sig till kooperativet.
Under våren utökades verksamheten flera barn placerades på daghemmet och fler
personal anställdes.
Slutresultatet blev två avdelningar, syskongrupperna Nyckelpigan och Igelkotten.

Daghemmets inriktning från starten 1994 blev färg, form, rörelse och natur.
Kooperativets inriktning har med åren inspirerats av den italienska pedagogiken,
Reggio Emilia.
Det är en pedagogik vars främsta mål är att stimulera barnen att forska,
komma fram till egna lösningar och att den vuxne är aktivt frågande inte görande.
Smörblommans personal lägger ner mycket tid på att göra barnens miljö vacker,
spännande och stimulerande.
Dokumentation är viktig för att synliggöra barnet, dess utveckling och förstå hur
barnet söker kunskap men även som redskap till förändringar och utveckling i det
pedagogiska arbetet.

Maj – 95
Reste hela arbetslaget på en studieresa till Stellanello i Italien med föreläsning om
Reggio Emilia´s grundläggande pedagogik.
Föreläsare var Pierre Bertolani, även ett studiebesök på en förskola gjordes,
Casa dela art i Stellanova.

Januari – 97
Bjöd vi in Karin Wallin föredragshållare, en av dem som introducerade
Reggio Emilia i Sverige – 77.
Som skrivit flera böcker i ämnet.
Vi talade också om fördelar och nackdelar med syskonavdelningar
kontra storbarnsavdelning – småbarnsavdelning.
Två personal går på bild och form kurs under året på konsthallen
för Helen Thomaeus
Vi gjorde en studieresa till Rom och Bologna i Italien,
för att fördjupa oss i pedagogiken med ett flertal studiebesök
på olika förskolor och skola.
Beviljades Smörblomman EU-bidrag i kompetensutveckling steg 1,
som vi ansökt om.
Detta gjorde att vi kunde ha kvällsmöten i studieform där vi inventerade
personalens kompetensbehov och för att utveckla verksamheten.
Varje personal har fått en egen utvecklingsplan.
Vi startade upp EU Mål 4:a.

Under 1998
Vi fortsätter med EU Mål:4:a jämnställdhet, data och seminarium med 
studiebesök.
Fördjupar oss ytterligare i Reggio Emilia pedagogiken genom olika
Reggio Emilia kurser. 
Reggio Emilia pedagogiken ger oss positiva utmaningar, vi ser glädje
hos barnen och inspirationen.

Under 1999
Vi fortsätter arbetet med Reggio Emilia pedagogiken, all personal har
fått samma grund att stå på genom att alla har fått mjligheten till
samma kurser och fördjupande diskussioner.
Utbildning ger stora möjligheter.
 
Sommaren 2000

För att kunna arbeta mer Reggio Emilia inspirerat har personalen gjort en
verksamhetsförändring från syskonavdelning till en
storbarnsavdelning ” Igelkotten” och en småbarnsavdelning “Nyckelpigan”. 
Där det mer fullt ut går att arbeta med de äldre barnen i skapande,
medveten rörelselek, språket och leken.
Där de yngre barnen får sina behov uppfyllda efter sina förutsättningar och mål.
Där skapande blir en möjlighet att utforska efter små barns förutsättningar och vilja.

Oktober 2000 (Planeringsdagarna)
Arbetade hela personalen med att titta på Smörblomman styrdokument,
handlingsplan, utvecklingsplan och åtgärdsplan samt Smörblommans värdegrund.
För att underlätta vår dokumentation och belysa den.

Februari 2002
Jenny Cheng från förskolan Stella Nova i Hallonbergen kom och föreläste för oss om
Reggio Emilia pedagogiken.
Ser på vår förskola med nya ögon ger oss idéer och inspiration.
Gunilla Niss föreläser för oss personal om småbarnsmetodik på förskolan.

Under 2003
Några ur personalen utbildades och informerades om Lus, läsutvecklingsschema.
Hur viktigt språket är för våra barn, sagans betydelse, rim och ramsor.

Under 2005
Väcktes intresset för ett nytt dokumentationssätt som gör barnen mer delaktiga i sin
dokumentation och egen utveckling. Portfolio.

Under 2007
Utarbetades och verkställdes en verksamhetsförändring.
Smörblommans personal beslutade att gör om små och storbarnsavdelningarna
till två syskonavdelningar igen.
Av två skäl, det är tungt för personalen att arbeta på en småbarnsavdelning
både psykiskt och fysiskt men framför allt kände vi som personal att barnen
lite tappade empatin för de små barnen.
Barnen har mycket att lära av varandra både fysiskt och psykiskt.
Förändringen för storbarn på storbarnsavdelningen blev märkbar men barnen
anpassade sig efter en tid, det var inte lätt att behöva dela avdelning med småbarn.
Medans för småbarnsavdelningen blev det bara positivt för storbarnen ville hjälpa
och hjälpa så att det nästa blev för mycket.
Efter att alla anpassat sig barn och personal, sett fler och
nya möjligheter är alla nöjda med beslutet.
En verksamhets förändring är ett stort beslut som kräver god planering,
stort tålamod och förståelse från alla inblandade.

Under 2008
Hela personalgruppen går till konsthallen på kurs hos Helen Hedensjö,
en inspirerande kurs med fördjupning i konsten och dess möjligheter.
Arbetet med syskonavdelningarna fortskrider och utvecklas,
de äldre barnens är mycket goda förebilder och hjälper de små på deras villkor,
barnen är lyhörda för varandra och lär av varandra stor som liten.
Och vi personal ser utvecklingen och samspelet mellan barnen med stor tillit och glädje.

Under 2009
Arbetet med dokumentations sättet Portfolio fortsätter, barnen är delaktiga mer och mer.
Kan själva i större utsträckning berätta vad de gör och med vem.
Vad de lär sig, hur de tänkte och hur det blev. Mini-röris blir en populär rörelselek som
är framställts av Friskis Svettis, alla barn vill vara med stora som små.
Barnen vill hela tiden och de har så roligt tillsamman.
TRAS – Tidig registrering av språkutveckling, mätbart observation instrument
för pedagogerna om barnets utveckling startar upp.
Kursen Mattefönster är också inspirerande, vi ser vad vi gör,
vi ser vad som kan utvecklas och bli bättre.

Under 2010
Allt arbete fortskrider och utvecklas.
Via Portfolio har barnen börjat visa intresse att de själva vill skriva om
sina bilder i sin pärm.
TRAS börjar ta form, arbetet kräver en annan planering med all personal
tillsammans på avdelningen.
Vi hjälper varandra vissa måndagar per termin.
Diskussioner om en ny start av Reggio Emilia arbetet har diskuterats.

Under 2011
Kommunen har tagit över barnomsorgsavgifterna, vilket betyder att
föräldrar betalar barnomsorgsavgiften till kommunen.
Arbetet med det nya centrumet vid Flygfyren har påbörjats.
Barnen har tittat på alla olika arbetsmaskiner, maskiner är en spännande värld.
Trafiken runt förskolan är lugnare.
Vi har åkt till Italien, besökt Ray of light, utställningen på
Lori Maragotzis Internationella Pedagogiska Center i Reggio Emilia
och ett studiebesök på förskolan Green Center for children – Rosagaletti
- Den gröna förskolan i Reggio Emilia.
Nya skollagen har trätt i kraft den gälla från 1 juli i år.
Smörblomman har fått en förskolechef.
TRAS – har flyttats till torsdagar för att det är mindre barn i verksamheten då.
Nya Planen för likabehandling och mot diskriminering är klar.
Tema gården startar upp och har arbetats med hela terminen. Gården av idag.

Under 2012
Tema “Gården” fortsätter, gården i förändring.
Enhetsråd startas upp där föräldrar och pedagoger har ett samarbete
och en dialog om förskolan. Efter ett år görs en utvärdering.
Något som länge har efterfrågats är samverkansdag med föräldrar.
Därför gör vi på försök en samverkanskväll med föräldrar, en gård i förändring.
Spännande att se vart det leder.
Arbetet med Tema “Gården” blev ett fantastiskt arbetet. Barnen byggde upp en
miniatyr “Gård” med huset och alla fönster, gungställningen, rutschkana, cyklar,
sandlåda och andra små detaljer. “Gården” blev fantastiskt.
Barnen har samarbetet, hittat lösningar och konstruerat.
Barnen byggde en ny gård med önskningar om nytt material och nya utmaningar.
Enhetsrådet har fungerar mycket väl, föräldrarepresentanterna har fått en
större förståelse för verksamhetens arbete med branen och aministrativt.
Förståelse för den nya läroplanen och vad som förväntas av verksamheten.
Samverkansdagen som blev en samverkanskväll, blev en härlig kväll med
många ban och många föräldrar.
Mycket av önskningarna barnen hade genomfördes, fler kommer att utvecklas med åren.
Tack alla fantastiska föräldrar  och barn som gjorde kvällen möjlig!

Under 2013
Tema arbetet “Gården” lever vidare och det lyckade samarbetet med föräldrar och barn
“samverkanskvällen” lever också vidare. Denna kväll revs vår klätterställning.
Rutschkanan togs till vara och blev en ny rutschkana i slänten och trappan blev
till en ny trappa bredvid den gamla rutschkanan. Hela ute miljön fick en upplyftning.
Plats bereddes för den nya klätterställningen och till den nya gungställningen.
Nu i juni är den nya klätterställningen och gungorna på plats istället för två gungor
finns nu fyra till barnens stora glädj. Tack alla föräldrar och barn för er delaktighet,
ni gör barnens önskningar till verklighet. En fantastik kväll i gemenskapens tecken.
Samverkan med föräldrar via enhetsrådet har varit mycket givande för verksamheten,
många intressanta ämnen har diskuterats. “Tyck till om Smörblomman” har visat
att ett föräldrar interesse finns med öppna enhetsrådsmöten.
Därför har ett gemnsamt besluts tagits i gruppen att införa öppna enhetsrådsmöten
för att ge fler föräldrar möjligheten att delta.
Öppna enhetsrådsmöten startar under hösten.
Nya klätterställningen och gungor är på plats, de barn som börjat skolan kommer och
provar den nya ställningen även äldra Smörblommebarn gör ett besök för att pröva ställningen.