Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Arbetssätt och verksamhetsår

Arbetssätt och verksamhetsmål för Smörblommans Förskola

Smörblomman arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi,
”det forskande barnet” utifrån Smörblommans förutsättningar.

Vårt viktigaste mål är trygghet, genom trygghet lär och utvecklas barnet.
Vi stimulerar barnet till att få uppleva, utmana och använda många av sina sinnen.
Den pedagogiska syn som är vägledande för oss är att ge barnet möjlighet att utveckla och lära genom att forska med ett temainriktat arbetssätt.

Vi lägger tonvikten på språklig medvetenhet, skapande, medveten rörelselek och lek.
Vi arbetar utifrån varje barns behov, förutsättningar och erfarenheter.
Barnet skall erbjudas möjlighet att lära, utforska och utvecklas i förskolans miljö så väl inne som ute .
Genom vårt dagliga arbete, förhållningssätt och temainriktade arbetssätt ger vi barnet inflytande,
de lär sig demokrati och empati, samt att samarbeta med varandra och med vuxna.
Vi motarbetar varje form av mobbing och kränkande behandling,
samt motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter i utbildningen.

Dokumentation är ett viktigt inslag i vår utbildning för att synliggöra barnet,
barnets utveckling, hur barnet lär (lärstrategi) och får nya kunskaper (lärprocess).
Dokumentationen är även ett bra redskap för pedagogerna till förändring och utveckling
i det pedagogiska arbetet i utbildningen.
Genom dokumentationsmetoden Portfolio gör vi barnet delaktig i sitt arbete och sin egen utveckling.
Dokumentationen är också ett underlag till varje barns individuella utveckling och lärande.

Barnen och personalen skapar tillsammans en levande arbetsmiljö genom samspråk och dokumentation.

Pedagogerna på Smörblomman.